Member News

New Fellows Admitted in November 2018

New Fellows not shown: Pranav Amin, Justin Bell, Kara Boehm, Jonathan Brophy, Lauren Campbell, Tania Chakrabarti, Yanjun Chen, Kam Shing Cheung, Nicholas Chrzanowski, Chunling Cong, Matthew D’Armi, Dustin Duncan, Ellen Grohovena, Erica Helinek, Martin Ho, Jonathan Humphrey, Steven Hunke, Phil (Kyungphil) Lee, Chou Chio Leong, Bingfu Li, Ziping Lin, Manyi Luo, Qiyao Luo, Zhen Ming, Arifa Nusrat, Catherine Pallivathuckal, Preneshan Ramaloo, Ellen Raushel, Nicholas Reed, Gaurav Sharma, Monica Shokrai, Joshua Snow, Qifeng Sun, Minrui Tang, Yun Toh, Bruno Veillette-Cossette, Jonathan Woelfel, Ming Yi Wong, Jing Yan, Yang Yu.